Op 4 december 2020 is de Stichting Buurtlicht opgericht

aaa.jpg

Het bestuur van Stichting Buurtlicht bestaat uit een door het Bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie personen.

Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Een onvoltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

De functie van bestuurslid is onbezoldigd;  bestuursleden genieten geen beloning voor de werkzaamheden die zij uit hoofde van hun bestuursfunctie uitvoeren. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstellingen:

                

Stichting Buurtlicht stelt zich het volgende ten doel:

 

  • Het dienen van het algemeen belang door duurzaam en op buurtniveau verbinding, betrokkenheid, inclusie en participatie te realiseren waarbij woord, beeld en licht centraal staan tussen en onder buurtbewoners die al dan niet sociaal, economisch, cultureel en etnisch van elkaar verschillen;

  • Het creëren van bewustzijn voor de eigen buurt/leefomgeving, onder en tussen buurtbewoners, buurt – en maatschappelijke organisaties en professionals.