top of page
Dia1.JPG
JaarverslagStichtingBuurtlicht.jpg

Stichting Buurtlicht opgericht op 4 december 2021

aaa.jpg

Het bestuur van Stichting Buurtlicht bestaat uit een door het Bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie personen.

Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Een onvoltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

De functie van bestuurslid is onbezoldigd;  bestuursleden genieten geen beloning voor de werkzaamheden die zij uit hoofde van hun bestuursfunctie uitvoeren. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstellingen:

                

Stichting Buurtlicht stelt zich het volgende ten doel:

 

  • Het dienen van het algemeen belang door duurzaam en op buurtniveau verbinding, betrokkenheid, inclusie en participatie te realiseren waarbij woord, beeld en licht centraal staan tussen en onder buurtbewoners die al dan niet sociaal, economisch, cultureel en etnisch van elkaar verschillen;

  • Het creëren van bewustzijn voor de eigen buurt/leefomgeving, onder en tussen buurtbewoners, buurt – en maatschappelijke organisaties en professionals.

Deelbare handprint Buurtlicht_Tekengebie

wat is een social handprint:

De Social Handprint is een instrument van MAEX waarmee de maatschappelijke impact van initiatieven en sociale ondernemingen op een visuele manier inzichtelijk wordt gemaakt.

De Social Handprint is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met behulp van de Social Handprint kan men in één oogopslag zien aan welke SDG’s een initiatief of sociale onderneming bijdraagt. Daarnaast laat de Social Handprint per SDG zien met welke activiteiten en in welke mate een initiatief of sociale onderneming bijdraagt aan de desbetreffende SDG’s.

bottom of page